Kiểm tra tên người dùng tồn tại với PHP và AJAX

Username tồn tại: 2cwebvn, user123, test